اخبار اجتماعی » هراس شهروندان تهرانی برای استفاده از خط 6 مترو به‌دلیل عدم وجود ایمنی